top of page

// OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

​​Ďakujeme za Vašu návštevu stránky www.mooneyestudio.sk. Pokiaľ ste našimi zákazníkmi alebo návštevníkmi webu, zverujete nám svoje osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

// Kto je správca?

Ing. Miroslav Ciglian, IČO 45713332, so sídlom Bobrovec 306, 032 21, Slovenská republika

// Kontaktné údaje

tel. číslo +421 949 104 704 alebo e-mail: info@mooneyestudio.sk

// Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

 • umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

// Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. filmovanie objednanej akcie, zaslanie výsledného produktu atď.)

 • vedenie účtovníctva - ak ste zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • video a fotografická dokumentácia - filmované akcie, svadby atď.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu počas premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

// Cookies

Na našich webových stránkach používame cookies pre meranie návštevnosti webu. Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

// Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov. 

// Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, využívame služby a aplikácie poskytovateľov nasledujúcich platforiem: WIX, Facebook, Google. 

// Odovzdávanie dát mimo Európsku Úniu

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ. 

// Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@mooneyestudio.sk

 • Právo na prístup k osobným údajom - máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v 30 dňovej lehote, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. 

 • Právo na opravu - pokiaľ sa niečo u Vás zmení alebo zistíte, že Vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie spracovania - môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

 • Právo na prenosnosť údajov - ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, v takom prípade odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 

 • Právo uplatniť námietku - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.

 • Právo na výmaz - Vašim ďalším právom je právo na vymazanie všetkých osobných údajov. Ak si ho želáte uplatniť, vymažeme všetky Vaše osobné zo svojho systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 60 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania Vás budeme informovať e-mailom.

 • Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov - ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

 • Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení - takéto e-maily nezasielame.

// Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

 

bottom of page